Mongolian Restaurant, Shanghai, China

Shanghai - Mongolian Restaurant