Chairmain Mao Mausoleum, Tiananmen Square, Beijing, China

Tianamen Mao Mausoleum