Main hall and veranda, Kiyomizu-dera, Kyoto, Japan

Main hall and veranda, Kiyomizu-dera, Kyoto, Japan