Kinkaku-ji, Golden Pavilion, Kyoto, Japan

Kinkaku-ji, Golden Pavilion, Kyoto, Japan