Souvenir store owner, Seligman Route 66, Arizona, USA

seligman