Chrysanthemums, Meiji Shrine, Tokyo, Japan

Chrysanthemums, Meiji Shrine, Tokyo, Japan