Takeshita Dori Entrance, Tokyo, Japan

Takeshita Dori Entrance, Tokyo, Japan